شنبه 30 تیر ماه 1403
Module Border Module Border
  اهداف و شرح وظایف کلی 

 

هيات وزيران در جلسه مورخ ٢/٤/١٣٨١ بنا به پيشنهاد شماره ٩٠٤١/٨٩- ١٣٨٩٩/١٠٥ مورخ ٧/٩/١٣٨٠ سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور و به استناد ماده (٢) قانون تشكيل وزارت جهادكشاورزی - مصوب ١٣٧٩- شرح وظايف تفضيلی وزارت جهادكشاورزی را به شرح زير تصويب نمود

الف)سياست گذاری ، برنامه ريزی و نظارت:

1. تعيين سياست ها و راهبردهای مربوط به بخش كشاورزی ، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشايری و همچنين تنظيم و اجرای برنامه هاي توسعه كشاورزی در چارچوب سياست های توسعه پايدار

2. انجام بررسی ها و اقدامات لازم به منظور برنامه ريزی توليد و تامين نياز كشور به محصولات و فرآورده های كشاورزی و دامی و توسعه صادرات با رعايت مزيت های نسبی در چارچوب سياست های بازرگانی كشور

3. تهيه تدوين اجرا و به هنگام سازی نظام های اطلاع رسانی كشاورزی و روستايی و استقرار نظام های آماری

4. تهيه استانداردها و ضوابط و برنامه ريزی لازم در زمينه تاسيسات و زير ساخت های مورد نياز توليد و توليدكنندگان بخش كشاورزی

5. نظارت و ارزشيابی عملكرد و فعاليت های موسسات و شركت های وابسته به وزارتخانه و ايجاد هماهنگی های برنامه ای و عملياتی لازم

6. نظارت و ارزشيابی برنامه ها ، طرح ها ، فعاليت ها و اقدامات در حيطه وظايف وزارت جهادكشاورزی به منظور سنجش ميزان كارايی و اثر بخشی آن ها

ب) امور پژوهش ، آموزش و ترویج:

1. انجام پژوهش های كاربردی و توسعه ای در زمينه های زير

الف) آب و خاك ، اصلاح بذر و نهال ، اصلاح نژاد ، پرورش دام و آبزيان ، جنگل و مرتع و آبخيزداری آفات و بيماری های گياهی و راه های مبارزه با آن

ب) بهره برداری از فنون پيشرفت بيوتكنولوژی و مهندسی ژنتيك در بخش كشاورزی ، تدوين شيوه های مناسب و استفاده از فناوری های نوين توسعه كشاورزی و دامی متناسب با شرايط اقليمی و جغرافيايی كشور

ج) افزايش بهره بروری ، كاهش ضايعات و بهبود كيفی توليد محصولات و فرآورده های بخش كشاورزی

د) بيماری ها ، مايه ها ، سرم ها و مواد بيولوژيك لازم برای پيشگيری و مبارزه با بيماری های دامی آبزيان و مشترك انسان و دام و تهيه و توليد آنها در كشور

2. حفاظت جمع آوری ، ارزيابي ، احيا و توسعه ذخاير توارث ژنتيكی ، تنوع زيستی گياهی و ژرم پلاسم گياهان زراعی ، باغی ، زينتی ، دارويی ، مرتعی ، جنگلی و دام و آبزيان و ميكروارگانيزم ها و حشرات مفيد و زيان آور كشاورزی در چارچوب وطايف محول شده

3. مطالعه و تحقيق به منظور توسعه كشاورزی و ارتقای جايگاه آن در اقتصاد ملی و توسعه روستايی و عشايری

4. برنامه ريزی و اجرای آموزش های علمی -  كاربردی و فنی - حرفه ای شاغلان بخش كشاورزی و صنايع روستايی در چارچوب سياست های مصوب و همچنين آموزش روش ها و فنون نوين كشاورزی و دامداری به توليد كنندگان مربوط .

5. مطالعه ، طراحی و بهينه سازی الگوها و نظام های توليد و بهره برداری در بخش كشاورزی و ارزيابی و اصلاح مستمر آنها

6. برنامه ريزی و ارائه نتايج پژوهش های انجام شده به كاركنان ، توليدكنندگان و بهره برداران بخش كشاورزی و نيز شناخت مسائل و مشكلات آنها و اقدام در جهت رفع آن از طريق اجرای برنامه های ترويجی

ج) امور منابع طبيعی و آبخيزداری:

1. بررسی و مطالعه جامع حوزه های آبخيز كشور به منظور تهيه طرح های آبخيز داری و جلوگيری از فرسايش خاك و تهيه برنامه جامع استفاده از اراضی كشاورزی و منابع طبيعی و بهره برداری بهينه از اين اراضی

2. برنامه ريزی و انجام اقدامات لازم به منطور جلوگيری از تغيير و تبديل كاربردی اراضی كشاورزی و جنگل

3. حفظ ، احياء گسترش ، حمايت و بهره برداری صحيح از جنگل ها و مراتع طبيعی و دست كاشت كشور و فراهم نمودن زمينه اجرای طرح های بزرگ جنگل كاری ، جنگل داری ، مرتع داری ، ايجاد پارك هاي جنگلی و تفريگاه های طبيعی در چارچوب هدف ها و سياست های توسعه پايدار و اعمال نظارت های لازم

4. برنامه ريزی و اجرای طرح های آبخيزداری و تثبيت شن های روان و بيابانی زدايی

5. تشخيص و تفكيك حريم قانونی اراضی ملی از مستثنيات اشخاص حقيقی و حقوقی و واگذاری منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ايران و اجرای مقررات مربوط به مديريت و واگذاری اراضی ملی و دولتی در چارچوب قوانين و مقررات موجود

Module Border Module Border
ورود |عضويت
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 446
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 446

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1642731
Visitors بازديد هاي امروز: 614
Visitors بازديد هاي ديروز: 884

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1403/04/30 مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فریدونشهر
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا